THE BEST SIDE OF ประโยชน์ของการเข้าร่วม

The best Side of ประโยชน์ของการเข้าร่วม

The best Side of ประโยชน์ของการเข้าร่วม

Blog Article

ศ. ๒๕๑๕ (กำหนดการจัดทำป้ายจราจร และเครื่องหมายต่างๆ สำหรับการจราจรบนทางหลวง)[ลิงก์เสีย]

   ข้าพเจ้าในฐานะเป็นผู้เสียหายในคดีนี้ มีความประสงค์ที่จะขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการโจทก์ โดยขอถือเอาคำฟ้อง บัญชีระบุพยาน และสรรพเอกสารในคดีนี้ เป็นของโจทก์ร่วมด้วย เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ขอศาลได้โปรดอนุญาต

ป้ายโรงเรียนระวังเด็ก และป้ายเตือนเสริม โรงเรียน

ป้ายกิโลเมตรย่อย (บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง) แบบเดิม

สัญญาณธงข้างหน้า (แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)

เตือนการใช้ช่องจราจร (แบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท)

ป้ายทางขึ้นลาดชัน และป้ายเตือนเสริม ขึ้นเขายาว --- check here กม.

ป้ายเขตควบคุม (สำหรับทางหลวงแผ่นดิน)

ป้ายโครงการก่อสร้างทาง สะพาน และถนนในหมู่บ้าน (กรมโยธาธิการ)

หมายความว่า ทางข้างหน้ามีการเปลี่ยนระดับอย่างกะทันหัน เช่น บริเวณคันชะลอความเร็ว ใช้ในกรณีที่ต้องการจะเตือนให้ระมัดระวังในการขับรถผ่านบริเวณดังกล่าว

ป้ายหมายเลขทางออก (สำหรับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง)

ป้ายหมายเลขทางออก (สำหรับทางหลวงแผ่นดิน/ทางหลวงพิเศษ)

ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา ตำแหน่งงาน วัฒนธรรม กฎหมาย

ป้ายหมายเลขทางหลวงท้องถิ่น (แสดงรหัสสายทาง)

Report this page